Handelsbetingelser

GENERELT
Kunden gøres opmærksom på, at WHITEWEAR ApS løbende kan foretage ændringer i vilkårene, og Kunden opfordres derfor til at gøre sig bekendt med vilkårene hver gang der indkøbes produkter fra WHITEWEAR ApS.

Generelle kontakt- og virksomhedsoplysninger
WHITEWEAR ApS’ fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysning er:

WHITEWEAR ApS
Bryggergade 6A
7400 Herning
CVR-nr. 33777914
Etableringsår: 2011

Du har mulighed for at kontakte vores kundeservice i vores åbningstider, som er mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 på e-mail: mail@whitewear.dk

AFTALEPARTER

 • Aftalen om køb indgås mellem WHITEWEAR ApS (herefter ”vi”) og kunden (herefter ”du” eller ”Kunden”).
 • Købet sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, som du skal acceptere for at kunne gennemføre en bestilling.
 • Vi sælger kun til virksomheder – ikke til private. Du skal derfor som betingelse for køb oplyse CVR-nr. på virksomheden.

Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse

 • Bindende aftale er først indgået, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud i overensstemmelse med tilbuddets indhold, eller når WHITEWEAR ApS enten har påbegyndt levering eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet kundetilbud.
 • Du kan alene påberåbe dig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen. Er der uoverensstemmelser mellem tilbud, afgivne oplysninger og ordrebekræftelse, har ordrebekræftelsen forrang.
 • Tilbud fra WHITEWEAR ApS er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering.
 • Kunden er forpligtet til at kontrollere fremsendte ordrebekræftelser. Eventuelle indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal fremsættes straks og skriftligt.
 • Prøver, billeder og tekniske beskrivelser af produkter er WHITEWEAR ApS’s ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredjemand.

Priser

 • Alle prisangivelser er i DKK eksklusive moms med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Opgivne priser er for levering DAP i henhold til INCOTERMS 2010. Ved køb via vores webshop pålægges i visse tilfælde dog fragt til de oplyste priser. De angivne priser gælder dog kun for ordre til levering i Danmark.
 • Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. I så fald er WHITEWEAR ApS berettiget til at annullere en indgået aftale og er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.

Betaling

 • Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadatoen ved direkte salg og netto kontant 14 dage fra fakturadatoen ved ordreproduceret salg, med mindre andet konkret er angivet på fakturaen. WHITEWEAR ApS er berettiget til at udstede faktura straks ordren er optaget.
 • WHITEWEAR ApS kan kræve, at levering og/eller produktion af varer kun kan ske mod hel eller delvis forudbetaling.
 • Ved køb via WHITEWEAR ApS’s webshop, skal betaling foretages straks og i forbindelse med ordrens placering. Beløbet hæves på Kundens konto ved afsendelsen af varerne fra WHITEWEAR ApS.
 • Ved forsinket betaling er WHITEWEAR ApS berettiget til morarente beregnet med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
 • Kunden er ikke berettiget til at foretage tilbagehold i betaling af fakturabeløb, heller ikke i tilfælde af fremsat reklamation forinden fakturaens forfaldstidspunkt.
 • Ved Kundens betalingsmisligholdelse er WHITEWEAR ApS endvidere berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden, uden at pådrage sig ansvar, uanset om leverancen skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale. WHITEWEAR ApS er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale uanset levering har fundet sted, hvorved Købelovens § 28, stk. 2 udtrykkeligt er fraveget.

Kvalitet

 • WHITEWEAR ApS’s produkter kan tåle vask ved op til 85 grader i overensstemmelse med de retningslinjer, der medfølger produktet, med mindre andet fremgår af WHITEWEAR ApS’s tilbud til Kunden.
 • Ved ordreproduceret og direkte salg vil kvaliteten være i henhold til foreviste prøver og tilbuddets indhold. Dog kan kvaliteten afvige med +/- 10 % i forhold til g/m2 og endvidere med +/- 10 % i forhold til stk. for ordreproducerede varer.
 • Ved køb via WHITEWEAR ApS’s webshop vil kvaliteten være i henhold til billeder og produktbeskrivelser angivet i webshoppen. Dog kan kvaliteten afvige med +/- 10 % i forhold til g/m2.

Leveringssted og leveringstid

 • Det forventede leveringstidspunkt vil fremgå af afgivne tilbud. Leveringstiden er dog alene omtrentlig og afvigelser kan finde sted uden WHITEWEAR ApS pådrager sig ansvar herved. Hvor tilbud ikke indeholder oplysninger om leveringstid, vil levering ske indenfor rimelig tid, som i alle tilfælde kan være minimum 30 dage. Delleverancer kan finde sted.
 • Sker der afvigelser i forhold til det oplyste omtrentlige leveringstid, informerer WHITEWEAR ApS Kunden herom.
 • Levering sker DAP i henhold til INCOTERMS 2010, med mindre andet er anført for den enkelte vare. WHITEWEAR ApS er dermed forpligtet til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til det angivne sted. WHITEWEAR ApS forpligter sig ikke til at aflæsse godset, hvorfor dette er for Kundens regning.
 • Hvis ikke Kunden sørger for omgående aflæsning, vil eventuel ventetid blive faktureret Kunden. Kunden er endvidere ansvarlig for, at aflæsningsstedet er tilgængelig med lastvogn.

Forsinkelse

 • Foreligger der en væsentlig forsinkelse med levering, jf. punktet ovenfor, og medfører forsinkelsen en større ulempe for Kunden, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse, med mindre forsinkelsen skyldes en force majeure situation.
 • Omfatter den hæveberettigende forsinkelse kun en del af den samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for den forsinkede del af leverancen.
 • Kunden kan ikke udøve andre misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse.

Fordringshavermora

 • Undlader Kunden når leveringstidspunktet er indtrådt at modtage leverancen på leveringsstedet, er WHITEWEAR ApS berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for Kundens regning og risiko.
 •  Undlader Kunden at afhente eller modtage leverancen indenfor 30 dage efter leveringstidspunktet, er WHITEWEAR ApS berettiget til på bedst mulig vis at afsætte leverancen til anden side for Kundens regning. Kunden er herefter pligtig til at betale forskellen mellem den aftalte pris med tillæg af alle påløbne omkostninger i forbindelse med oplagring og den opnåede salgspris. Er varerne ikke afsat til anden side indenfor 30 dage, skal varerne anses for afsat til en værdi af kr. 0,00, og Kunden hæfter dermed for den fulde købspris.

Ejendomsforbehold

 • Leverancen er solgt med ejendomsforbehold og er WHITEWEAR ApS’s ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af WHITEWEAR ApS på Kundens vegne.

Reklamation og mangler

 • WHITEWEAR ApS yder 1 års reklamationsret på solgte varer.
 • For at en reklamation kan anses for berettiget kræves i alle tilfælde, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks efter levering.
 • Reklamation over for WHITEWEAR ApS for mangler der blev eller burde blive opdaget ved denne undersøgelse, skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.
 • For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med opfyldelse af undersøgelsespligten ved levering, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden.
 • Sammen med Kundens reklamation skal der medfølge billedmateriale, der visuelt kan dokumentere, at produktet er mangelbehæftet.
 • For mangler, hvor der er reklameret rettidigt efter ovenstående retningslinjer, vil WHITEWEAR ApS efter eget valg udbedre eller ombytte produktet inden for rimelig tid. Ved forsendelse af produktet retur til WHITEWEAR ApS bærer Kunden omkostningerne hertil, ligesom Kunden påtager sig transportrisikoen. Genlevering sker DAP i henhold til INCOTERMS 2010 til det oprindelige leveringssted.
 • Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes, kan Kunden forlange den betalte købspris tilbagebetalt. Der kan ikke herudover gøres misligholdelsesbeføjelser gældende mod WHITEWEAR ApS, herunder kan der bl.a. ikke kræves noget beløb betalt eller rejses noget krav mod WHITEWEAR ApS for mangler.

Produktansvar

 • WHITEWEAR ApS påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser leveret fra WHITEWEAR ApS i overensstemmelse med produktansvarslovens regler, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål og medfølgende instrukser. Ethvert produktansvar som udviklet i retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.
 • WHITEWEAR ApS’s produktansvar omfatter ikke skade på selve det leverede produkt.
 • Produktansvaret dækker endvidere ikke formuetab forbundet med nyerhvervelse, reparation m.v. af det leverede defekte produkt, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab som følge af en i øvrigt dækket person eller tingsskade.
 • Produktansvaret dækker endvidere ikke skade på eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt er gjort en del af, indarbejdet i eller sammenføjet med, eller tab vedrørende ting, som det leverede defekte produkt benyttes til fremstilling eller bearbejdning af.
 • Produktansvaret omfatter kun skade forvoldt af et leveret produkt eller ydelse, når benyttelsen er sket i Danmark.
 • Det maksimale krav der kan gøres gældende mod WHITEWEAR ApS for et produktansvar for tingsskade er DKK. 50.000,00.

Ansvarsbegrænsning

 • WHITEWEAR ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, tabt forretning m.v.
 • WHITEWEAR ApS’s økonomiske ansvar, hvor dette ikke er fraskrevet, er i alle tilfælde begrænset til DKK 50.000,00 pr. leverede ordre for alle kumulerede krav.

Returnering af varer

 • Kunden har ingen annullationsret eller ret til returnering af leverede varer, med mindre andet skriftligt aftales. Aftaler om ret til returnering skal ske fra ordre til ordre.
 • Hvor WHITEWEAR ApS accepterer en annullation, fastsætter WHITEWEAR ApS et fradrag for påløbne omkostninger og administration ved kreditering af Kunden.
 • Hvor WHITEWEAR ApS accepterer en returnering, sker returneringen på Kundens regning og risiko. Returvarer skal leveres på WHITEWEAR ApS’s adresse i Herning, med mindre andet følger af den indgåede returaftale. Varerne skal være ubrudt, ubrugt, uskadt, komplet og i originalemballage.
 • Kunden skal forvente, at tilsagn om returnering sker mod et fradrag i tilbagebetaling af købesummen for afholdte omkostninger til fragt samt til håndtering af returvarer. Beløbet fastsættes fra gang til gang i aftalen.
 • For produkter der ikke lagerføres af WHITEWEAR ApS accepteres returnering aldrig.

Tvister

 • Alle tvister der opstår mellem WHITEWEAR ApS og Kunden er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler undtaget. Tvister skal eksklusivt afgøres ved de danske domstole.